மூத்தோரின் தடுப்பூசிப் பயணம்

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது, முக்கியமானது; சுலபமானது. கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்குப் பதிவு செய்வதிலிருந்து முதல்முறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது வரையிலான தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் மூத்த கலைஞர்களைப் பாருங்கள்.

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தேதியை பதிவு செய்யுங்கள்

கொவிட்-19 தடுப்பூசித் திட்டம் சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நீண்டகாலக் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் படிப்படியாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1. மூத்தோர் இணையம்வழி பதிவு செய்யலாம் அல்லது ஆக அருகிலுள்ள சமூக நிலையத்தில் / மன்றத்தில் உதவி பெறலாம் (காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை).

பதிவு

2. குறுந்தகவல் வழி அனுப்பப்படும் குறியீட்டை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்களா?

இணையம்வழி தேதியைப் பதிவு செய்

 

படவிளக்கங்கள்

 
மூத்தோரின் தடுப்பூசிப் பயணம்
 
மருத்துவத் தகுதி
 
கொவிட்-19 mRNA தடுப்பூசி எவ்வாறு செயல்படுகிறது
 
கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவை
 
தடுப்பூசிக் கையேடு
 
சில பக்க விளைவுகள், உங்கள் உடல், தடுப்புசக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதன் அறிகுறிகள்
 
உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் பாதுகாத்திடுங்கள்
 
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பிறகும் பாதுகாப்பு நிர்வாக நடைமுறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றவும்
 
கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவை, செயல்திறன் மிகுந்தவை
 

Topics
Others